ડિસ્ટિક્ટ હેલ્થ સોસાયટી તાપી કોમ્યુનીટી હેલ્થ ઓફીસર ભરતી ૨૦૨૨ [DHS Tapi Community Health Officer Bharti 2022]

જિલ્લા આરોગ્ય સોસાયટી  તાપી કોમ્યુનીટી હેલ્થ ઓફીસર ભરતી ૨૦૨૨ – DHS Tapi Community Health Officer Bharti 2022
Advertisement

જિલ્લા આરોગ્ય સોસાયટી તાપી એ ની કોમ્યુનીટી હેલ્થ ઓફીસર જગ્યાઓ માટે ઉમેદવારોને અરજી કરવા માટે આમંત્રિત કરતી રોજગાર સૂચના બહાર પાડી છે આ રસ ધરાવતા ઉમેદવારો માટે એક શ્રેષ્ઠ તક છે જેઓ કોમ્યુનીટી હેલ્થ ઓફીસર નોકરીઓ 2022ની શોધમાં છે. વધુ વિગતો માટે નીચેનો લેખ વાંચો.

જિલ્લા આરોગ્ય  સોસાયટી નવસારીમાં  નોકરી શોધી રહેલા તમામ રસ ધરાવતા ઉમેદવારો માટે આ એક સારી તક છે. પોસ્ટ માટે અરજી કરતા પહેલા, ઉમેદવારોએ ખાતરી કરવી જોઈએ કે તે/તેણી આ જાહેરાતમાં દર્શાવેલ પાત્રતા માપદંડ અને અન્ય શરતોને પૂર્ણ કરે છે. નોંધણી માટેનો છેલ્લો દિવસ 06-08-2022 છે. ઉમેદવારોને અરજી સબમિટ કરતા પહેલા શૈક્ષણિક લાયકાત અને અન્ય પાત્રતા માપદંડોની વિગતો માટે સંપૂર્ણ જાહેરાત કાળજીપૂર્વક વાંચવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. શૈક્ષણિક લાયકાત, વય મર્યાદા, પસંદગી પ્રક્રિયા, કેવી રીતે અરજી કરવી, જિલ્લા આરોગ્ય  સોસાયટી તાપી કોમ્યુનીટી હેલ્થ ઓફીસર ભરતી ૨૦૨૨ માટેની છેલ્લી તારીખ વિશે વધુ વિગતવાર માહિતી નીચે દર્શાવેલ છે.

● જિલ્લા આરોગ્ય સોસાયટી (ડિસ્ટિક્ટ હેલ્થ સોસાયટી) તાપી

● કોમ્યુનીટી હેલ્થ ઓફીસર

● 9 Posts

● B.A.M.S./GNM/B.sc નર્સિંગની સાથે SIHFW વડોદરા દ્વારા બોન્ડેડ સરકાર માન્ય સંસ્થામાં સર્ટીફીકેટ કોર્સ ઈન કોમ્યુનીટી હેલ્થ (બ્રીજ કોર્સ) કરેલ (આ ઉમેદવારોને ભસ્તીમાં પ્રાથમિકતા આપવામાં આવશે.)

અથવા

●  CCCH નો કોર્સ B.sc નર્સિંગ તથા પોસ્ટ B.Sc નર્સિંગના કોર્ષમાં જુલાઈ-૨૦૨૦ થી સામેલ કરેલ હોય તેવી સંસ્થાઓ ખાતેની જુલાઈ-૨૦૨૦ કે ત્યારબાદ પાસ થવા હોય તેવા B.Sc નર્સિંગ ઉમેદવારો

● પગાર : રૂ.૨૫૦૦૦/- ફિક્સ વધુમાં વધુ રૂ.૧૦૦૦૦/- સુધી પરફોર્મન્સ લીંક ઇન્સેન્ટીવ

રસ ધરાવતા અને લાયક ઉમેદવારો નીચે આપેલ એડ્રેસ પર મોકલી આપવા.

અરજી મોકલવાનું સરનામું :

ચેરમેનશ્રી, એક્ઝિક્યુટીવ કમિટિ (ડી.એચ.એસ.) અને મુખ્ય જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારી, ડિસ્ટ્રીક્ટ હેલ્થ સોસાયટી,

ડિસ્ટ્રીક્ટ પ્રોગ્રામ મેનેજમેન્ટ યુનિટ, બ્લોક નં. ૯,

પહેલો માળ, જીલ્લા સેવા સદન, પાનવાડી, વ્યારા, જી. તાપી

ફોન નં. ૦૨૬૨૬-૨૨૨૦૦૨

૦૬-૦૮-૨૦૨૨

ઉમેદવારે સ્પીડ પોસ્ટ દ્વારા છેલ્લી તારીખ સુધી અરજી મોકલવા ની રહેશે.

Leave a Comment