ભીલ સેવા મંડળ દાહોદ વિવિધ આશ્રમશાળાએ વિદ્યાસહાયક / શિક્ષણ સહાયક ભરતી ૨૦૨૨

ભીલ સેવા મંડળ દાહોદ વિવિધ આશ્રમશાળાએ વિદ્યાસહાયકની જગ્યાઓ માટે ભરતી માટે જાહેરાત પ્રકાશિત કરી છે. ઉમેદવારોને સલાહ આપવામાં આવે છે કે તેઓ અરજી સબમિટ કરતા પહેલા શૈક્ષણિક લાયકાત અને અન્ય પાત્રતા માપદંડોની વિગતો માટે સંપૂર્ણ જાહેરાત કાળજીપૂર્વક વાંચે. ભીલ સેવા મંડળ દાહોદ વિવિધ આશ્રમશાળા વિદ્યાસહાયક/શિક્ષણ સહાયક ભારતી 2022 માટેની શૈક્ષણિક લાયકાત, વય મર્યાદા, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી કેવી રીતે કરવી, છેલ્લી તારીખ વિશે વધુ વિગતવાર માહિતી નીચે દર્શાવેલ છે. નીચે આપેલ સત્તાવાર સૂચનામાં વધુ વિગતો તપાસો.

Advertisement

ભીલ સેવા મંડળ દાહોદ

વિદ્યાસહાયક / શિક્ષણ સહાયક

ઉમેદવારોએ કોઈપણ માન્ય યુનિવર્સિટીમાંથી B.Sc.B.Ed (રસાયણશાસ્ત્ર/ભૌતિકશાસ્ત્ર/બાયોલોજી/મેથ્સ) કરેલ હોવું જોઈએ. તેમજ ઉમેદવારોએ ટેટ 1 પરીક્ષા પાસ કરવી આવશ્યક છે

ઉમેદવારોએ કોઈપણ માન્ય યુનિવર્સિટીમાંથી B.A..B.Ed (અંગ્રેજી) કરેલ હોવું જોઈએ. તેમજ ઉમેદવારોએ ટેટ 2 પરીક્ષા પાસ કરવી આવશ્યક છે

ઉમેદવારોએ કોઈપણ માન્ય યુનિવર્સિટીમાંથી B.A..B.Ed (અંગ્રેજી) કરેલ હોવું જોઈએ. તેમજ ઉમેદવારોએ ટેટ 1 પરીક્ષા પાસ કરવી આવશ્યક છે.

ઉમેદવારો એકવાર પસંદગી પામ્યા પછી સરકારી ધારાધોરણો અનુસાર પગાર મેળવવા માટે હકદાર રહેશે.

લાયક ઉમેદવારો કે જેઓ સૂચના અથવા ઉપરોક્ત વિગતો અનુસાર માપદંડોને પૂર્ણ કરે છે તેઓ બંધ નિયત ફોર્મેટમાં અરજી કરી શકે છે અને તેમના બાયો-ડેટા, તાજેતરના પાસપોર્ટ સાઇઝ ફોટો, શૈક્ષણિક લાયકાત, અનુભવનું પ્રમાણપત્ર અને તમામ જરૂરી દસ્તાવેજોની નકલ અરજી સાથે મોકલી શકે છે.

આપેલ સરનામા પર તમારી અરજી મોકલો :

પ્રમુખ શ્રી,

ભીલ સેવા મંડળ દાહોદ

ઠક્કરબાપા રોડ, દાહોદ

પિન કોડ -389151

ઉમેદવારોએ જાહેરાતની તારીખથી 15 દિવસની અંદર અરજી મોકલવાની રહેશે. [જાહેરાત પ્રકાશિત તારીખ 25-07-2022]

સત્તાવાર નોકરીની જાહેરાતઃ અહીં ક્લિક કરો

નોંધ: ઉમેદવારોને સલાહ આપવામાં આવે છે કે તેઓ આ પોસ્ટ માટે અરજી કરતા પહેલા જો શક્ય હોય તો સત્તાવાર નોકરીની જાહેરાતમાં અને સત્તાવાર વેબ પોર્ટલમાં આપેલી તમામ માહિતી વાંચી અને તપાસે

 

 

 

 

 

Leave a Comment